I. Informacje ogólne

1. Właścicielem Sklepu Internetowego MyMission zwanego dalej Sklepem jest firma Czek.it Jacek Kołoczek z siedzibą w Bielsku-Białej ul. Bohaterów Warszawy 1/5, REGON: 242780000, NIP: 5471986150 - zwana w dalszej części regulaminu firmą Czek.it

2. Firma Czek.it jest stroną umowy sprzedaży zawieranej z Klientem

3. Produkty to wszelkie towary i usługi, które Klient może nabyć w sklepie internetowym MyMission.

4. Warunkiem dokonywania zamówień w Sklepie jest wypełnienie formularza zamówienia, wraz z zaakceptowaniem zawartych w formularzu warunków i kosztów dostawy.

5. Zamówień w w/w sklepie mogą dokonywać osoby pełnoletnie. Osoby poniżej 18 lat, które ukończyły lat 13 mogą dokonywać zakupów tylko za wiedzą i za zgodą rodziców.

6. Poprzez złożenie zamówienia w Sklepie Klient wyraża zgodę na wykorzystanie danych osobowych podanych w formularzu zamówienia. Zgodnie z art. 24 ust. 1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, dane osobowe Klienta zostają wprowadzone do bazy danych firmy Czek.it. Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych Klienci sklepu mają prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestanie ich wykorzystywania.

7. Podane na stronie internetowej ceny są cenami brutto, wyrażonymi w polskich złotych, zawierają podatek VAT.

8. Strony uzgadniają, że do łączących je stosunków prawnych będą miały zastosowanie niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży, które są dostępne na stronie www.mymission.pl, jak również powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w tym w szczególności:
1) ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 poz. 827)
2) ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeks Cywilny (Dz.U.2014.121).

 

II. Składanie zamówień. Potwierdzanie zamówień.

1. Sklep prowadzi sprzedaż z wysyłką Produktów na terenie Polski.

2. Ilość Produktów oferowanych w ramach Sklepu jest zmienna i podlega stałej aktualizacji.

3. Zamówienia na Produkty będą przyjmowane według kolejności zgłoszeń.

4. W okresie trwania Sprzedaży, Klient może dokonać zamówienia na dowolną ilość Produktów.

5. Warunkiem rozpoczęcia procesu realizacji zamówienia Klienta jest prawidłowe wypełnienie przez Klienta formularza zamówienia na stronie internetowej Sklepu oraz jego potwierdzenie w sposób określony w dalszej części niniejszego regulaminu.

6. Po otrzymaniu zamówienia pracownik Sklepu może kontaktować się z osobą zamawiającą, w celu potwierdzenia zamówienia przez telefon.

7. W przypadku wystąpienia niejasności dotyczących informacji przesyłanych w formularzu zamówienia, jak np. nieprawidłowy adres e-mail, firma Czek.it niezwłocznie zawiadomi Klienta drogą elektroniczną lub telefonicznie i może wstrzymać się z realizacją zamówienia, jeżeli niejasności uniemożliwiają prawidłową realizację umowy.

8. Klient zobowiązany jest do podania aktualnego numeru telefonu kontaktowego oraz adresu e-mail, pod którymi możliwe będzie potwierdzenie zamówienia. Wskazane jest podanie numeru komórkowego, co np. ułatwia umówienie z kurierem.

9. Nieprawidłowo wypełnione formularze zamówienia nie będą przyjmowane.

III. Dostawa i formy płatności.

1. Decyzję o formie dostawy i płatności podejmuje Klient podczas wypełniania formularza zamówienia.

2. Szczegółowe zasady dostawy produktów do domu Klienta określają regulaminy firm realizujących dostawę.

3. Ewentualny koszt dostawy podany jest w formularzu zamówienia.

4. Zamówione w ramach Sklepu produkty, dostarczane są pod adres wskazany w formularzu zamówienia.

5. Formalności związane z realizacją zamówienia są dokonywane w miejscu odbioru zamówionego produktu, a osobą upoważnioną do ich dokonywania jest pracownik firmy realizującej dostawę.

8. Zapłata za zakupiony Produkt realizowana jest gotówką w chwili dostawy lub przed wysyłką Produktu za pośrednictwem systemu płatności online PayU oraz bezpośrednim przelewem na konto bankowe.

9. W przypadku płatności przy odbiorze, pieniądze za zakupiony produkt, po uprzednim pokwitowaniu, odbiera upoważniony pracownik firmy realizującej dostawę.

10. W przypadku przelewu na konto bankowe wysyłka następuje po wpłynięciu pieniędzy na nasze konto.

11. W przypadku płatności z wykorzystaniem systemu PayU wysyłka następuje po otrzymaniu potwierdzenia od PayU o zakończeniu płatności.

12. Koszty dostawy w wysokości podanej w formularzu(tabeli) zamówienia pokrywa w całości Klient. Na czas realizacji zamówienia składa się czas wysyłki oraz czas dostawy. Czas wysyłki jest to czas jaki potrzebuje Sklep na przygotowanie paczki, zwykle jest to 1 do 7 dni. Czas dostawy jest to czas potrzebny na dostarczenie przesyłki do domu Klienta przez Pocztę Polską albo firmę kurierską.

 

IV. Reklamacje i zwroty. Gwarancja jakości i satysfakcji z zakupu.

1. Firma Czek.it uwzględnia reklamacje z tytułu rękojmi za wady ukryte i zobowiązuje się w terminie 14 dni + czas przesyłki kurierskiej do naprawy lub wymiany produktu. Z tytułu rękojmi sprzedawca odpowiada za wystąpienie wady w ciągu 2 lat od wydania rzeczy.

2. Reklamacje dotyczące różnicy w wyglądzie Produktów zamówionych z otrzymanymi, które wynikają z niewłaściwie ustawionych parametrów monitora Klienta, nie stanowią podstawy do reklamacji Produktu.

3. Po dokonaniu płatności Klient ma prawo do sprawdzenia zawartości przesyłki w obecności przedstawiciela firmy realizującej dostawę.

4. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych przesyłki powstałe podczas transportu będą rozpatrywane. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu należy sporządzić protokół reklamacyjnego(szkody) w obecności przedstawiciela firmy realizującej dostawę, jednakże sporządzenie protokołu nie jest warunkiem zgłoszenia, rozpatrzenia lub uznania reklamacji.

5. Reklamacje składane są w siedzibie firmy: Czek.it 43-300 Bielsko-Biała ul. Bohaterów Warszawy 1/5 , e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

6. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 poz. 827), klientowi będącemu osobą fizyczną, dokonującemu zakupów w sklepie internetowym www.mymission.pl w zakresie niezwiązanym z jego działalnością gospodarczą lub zawodową (konsument) przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia wydania rzeczy, składając firmie Czek.it oświadczenie na piśmie. Klient nie jest obowiązany do podania przyczyny odstąpienia. Klient może odstąpić od umowy składając firmie Czek.it oświadczenie na piśmie (wzór oświadczenia dostępny pod linkiem: oświadczenie) Art. 38 ustawy z dnia 24 czerwca 2014 r. o prawach konsumenta stanowi,iż prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w szczególności w następujących przypadkach:

  • przy zakupie towarów łatwo psujących się, lub które mają krótki termin przydatności do użycia, takich jak żywność,
  • przy zakupie oprogramowania komputerowego, nagrań audio lub wideo, po usunięciu oryginalnego opakowania,
  • dostarczania prasy,
  • umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym,
  • świadczeń o właściwościach określonych przez internautę w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą

Klient w przypadku zwroty zobowiązany jest dostarczyć na swój koszt zwracany produkt wraz z wypełnionym oświadczeniem na adres firmy Czek.it.

7. Pieniądze za zwrócony Produkt Klient otrzyma przelewem na wskazany numer rachunku bankowego lub przekazem na wskazany adres.

8. Klient/Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, Konsument może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

V. Postanowienia końcowe.

1. Firma Czek.it zastrzega sobie prawo do wycofania poszczególnych Produktów ze sprzedaży.

2. Ceny Produktów znajdujących się w Sklepie wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.

3. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady składania zamówień w Sklepie. Każdy Klient jest zobowiązany do zapoznania się z treścią Regulaminu i jest każdorazowo związany jego postanowieniami z chwilą dokonywania zamówienia w Sklepie.

4. Wszelkie uwagi i pytania dotyczące pracy Sklepu w zakresie realizacji zamówień prosimy kierować na adres poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku (Dz. U. 2014.827) i Ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. nr 22 poz. 2 z 2000 r.).

6. Adres do korespondencji: Czek.it, 43-300 Bielsko-Biała, ul. Bohaterów Warszawy 1/5

7. Adres elektroniczny: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.